Informacje prawne

1. Za poprawność danych zamieszczanych na stronie www.quicksodamaker.pl odpowiada firma Multioffice Sp. z o.o. Tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.quicksodamaker.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności Multioffice Sp. z o.o. lub jej współpracowników. Te same zasady dotyczą tzw. „zgody milczącej” Multioffice Sp. z o.o. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie www.quicksodamaker.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez Multioffice Sp. z o.o. Wiążące oświadczenia Multioffice Sp. z o.o. będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów – w formie pisemnej.

2. Multioffice Sp. z o.o. informuje, że treść i forma witryny www.quicksodamaker.pl jest przedmiotem jej prawa autorskiego i wykorzystanie jej w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody Multioffice Sp. z o.o.

Polityka prywatności

1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.quicksodamaker.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o produktach, a także ułatwienie komunikacji Multioffice Sp. z o.o. z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Multioffice Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie.

2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.quicksodamaker.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Multioffice Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.

3. Wszelkie uzyskane przez Multioffice Sp. z o.o. dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Multioffice Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.

4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie Multioffice Sp. z o.o., a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia – o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Multioffice Sp. z o.o. Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z Multioffice Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.quicksodamaker.pl.  

Klauzula informacyjna o danych osobowych

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Multioffice sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 57B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024821, NIP: 675-106-33-81, kapitał zakładowy: 57.000,00 zł, opłacony w całości. Numer telefonu: 122999777, adres e-mail: rodo@multioffice.com.pl

2. Państwa dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem.

3. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Państwa danych osobowych:
• w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
• w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem:
• realizacji i obsługi zamówień oraz reklamacji, które złożyliście u nas,
• realizacji umowy na podstawie art.6 ust1. pkt b) RODO,
• dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze współpracą,
• wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu przekazywania przez Multioffice sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących w/w umów i zamówień, w tym o produktach i usługach z oferty Multioffice sp. z o.o. na podstawie art.6 ust1. pkt f) RODO,
• wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Multioffice sp. z o.o., objętym zasięgiem kamer przemysłowych na podstawie art.6 ust1. pkt f) RODO;

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich spowoduje brak możliwości zrealizowania złożonego zamówienia, reklamacji lub brak możliwości zawarcia umowy

6. W/w dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w celach wymienionych w pkt. 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, poczta, banki.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej sprawy lub okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia wymogów narzuconych nam przez prawo, w szczególności przez Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 86 Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2017.201 ze zm.)

8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

9. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych
• sprostowania danych osobowych
• usunięcia danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• przenoszenia danych osobowych
• prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 

Polityka cookies

Strona www.quicksodamaker.pl korzysta z plików cookies celem zbierania informacji związanych z jej korzystaniem. Można wyłączyć mechanizm zapisu plików cookes na urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki. Nie dokonanie zmian blokujących zapisywanie plików cookies, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie w pamięci urządzenia.

Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookiem są całkowicie bezpieczne dla użytkownika, gdyż nie pobierają żadnych informacji dotyczących danych osobowych, czy informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies, to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które tworzone są przez serwis na urządzeniu użytkownika. Dzięki nim system może przy kolejnym odwiedzeniu strony zdefiniować daną osobę jako konkretnego użytkownika.

Pliki Cookiem są całkowicie bezpieczne dla użytkownika, gdyż nie pobierają żadnych informacji dotyczących danych osobowych, czy informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies, to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które tworzone są przez serwis na urządzeniu użytkownika. Dzięki nim system może przy kolejnym odwiedzeniu strony zdefiniować daną osobę jako konkretnego użytkownika.

Na stronie www.quicksodamaker.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • ciągłego dostosowywania strony do potrzeb odbiorców
  • zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych przy pomocy narzędzi analitycznych
  • utrzymywania i zachowywania sesji odbiorcy

Więcej informacji na temat stosowania plików cookies pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

Sporządzono: 2019 r.